Thủ tục ủy quyền bán đấu giá tài sản:

Thủ tục ủy quyền bán đấu giá tài sản:
Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu đưa tài sản của mình để bán đấu giá hoặc đối với các loại tài sản được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định, cần phải hoàn thiện hồ sơ liên quan đến tài sản; tham khảo mẫu Hợp đồng ủy quyền có trong mục "Biểu mẫu" - Trang Website của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và liên hệ với Trung tâm để ký hợp đồng ủy quyền. Tùy từng loại tài sản, hồ sơ cần hoàn thiện gồm có các mục và số lượng cơ bản như sau:
1. Đối với tài sản trong cưỡng chế kê biên thi hành án dân sự:
- Bản án, quyết định của Tòa án (01 bản sao);
- Quyết định thi hành án (01 bản gốc);
- Quyết định phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành Quyết định thi hành án (01 bản gốc);
- Quyết định kê biên tài sản (01 bản gốc);
- Biên bản kê biên tài sản (01 bản gốc);
- Biên bản về thỏa thuận giá hoặc chứng thư thẩm định giá (01 bản gốc)
- Đối với loại tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền quyền sử dụng đất:  Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; trích đo bản đồ địa chính (01 bộ sao)
- Văn bản nhất trí ký Hợp đồng ủy quyền với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
2. Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.
- Quyết định xử lý vi phạm hành chính (01 bản gốc);
- Biên bản vi phạm hành chính (01 bản sao);
- Biên bản tạm giữ tài sản (01 bản sao);
- Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (01 bản gốc);
- Biên bản về việc định giá tài sản hoặc chứng thư thẩm định giá (01 bản gốc);
- Quyết định xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (01 bản gốc);
- Kết luận thẩm định chất lượng hàng hóa của cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các kết luận đánh giá chất lượng hàng hóa đối với loại tài sản, hàng hóa cần phải có thẩm định theo quy định (01 bản gốc);
- Đối với tài sản là xe ô tô: Bản kết luận giám định xe; Giấy chứng nhận đăng ký xe; sổ đăng kiểm và các giấy tờ liên quan khác (01 bộ sao);
- Văn bản nhất trí ký Hợp đồng ủy quyền với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
3. Đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định:
- Quyết định bán tài sản nhà nước của cơ quan có thẩm quyền (01 bản gốc);
- Danh mục tài sản bán đấu giá (01 bộ gốc);
- Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (01 bản gốc);
- Biên bản về định giá tài sản hoặc chứng thư thẩm định giá (01 bản gốc);
- Quyết định xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (01 bản gốc);
- Kết luận thẩm định chất lượng hàng hóa của cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các kết luận đánh giá chất lượng hàng hóa đối với những hàng hóa, tài sản phải có kết luận thẩm định theo quy định ( 01 bộ gốc);
- Đối với tài sản là xe ô tô: Bản kết luận giám định xe; Giấy chứng nhận đăng ký xe; sổ đăng kiểm và các giấy tờ liên quan khác (01 bộ sao);
 - Văn bản nhất trí ký Hợp đồng ủy quyền với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
4. Đối với tài sản là Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Các lô (thửa) đất đã có quyết định phê duyệt để thực hiện đề án phát triễn quỹ đất, có trong quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; đất xem dắm đã được quy hoạch theo quy định; đất quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng;
- Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng;
- Đã có giá khởi điểm được cấp thẩm quyền phê duyệt;
- Có quy chế bán đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Bản vẽ quy hoạch mặt bằng chi tiết đã được phê duyệt;
    - Văn bản nhất trí ký Hợp đồng ủy quyền với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
5. Đối với tài sản giao dịch bảo đảm
- Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ, thông báo xử lý tài sản bảo đảm, các biên bản làm việc trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm…
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất;
- Các giấy tờ tài liệu xác định giá trị, chất lượng, hiện trạng của tài sản, xác định giá khởi điểm: Chứng thư thẩm định giá hoặc biên bản định giá khởi điểm, bản vẽ hiện trạng nhà đất, nhà xưởng…
    - Văn bản nhất trí ký Hợp đồng ủy quyền với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
6. Đối với tài sản cá nhân
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất;
- Nếu là tài sản khác thì các giấy tờ liên quan đến tài sản đó.

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản