CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm có chức năng bán đấu giá tài sản các loại theo quy định của pháp luật gồm:
- Tài sản Nhà nước thanh lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sở dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết đinh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Tài sản thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án;
- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
- Tài sản trong giao dịch  bảo đảm phải xử lý bằng bán đấu giá;
- Các loại tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Tài sản thuộc sở hữu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán đấu giá;