Bán đấu giá quyền sử dụng đất - Thành phố Hà Tĩnh

Bán đấu giá quyền sử dụng đất - Thành phố Hà Tĩnh
Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức phiên bán đấu giá tại thành phố Hà Tĩnh.
Phiên bán đấu giá kết thúc thành công, bán đấu giá thành 16 lô, với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng.
Các thành viên liên quan kiểm tra niêm phong hòm phiếu
                         Các thành viên liên quan kiêm tra niêm phong hòm phiếu

Tác giả bài viết: T.K