THÔNG BÁO DỪNG, KHÔNG TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG,KHÔNG TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO