THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT P ĐẬU LIÊU, HỒNG LĨNH

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thông báo đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch tại khu dân cư tổ dân phố số 1, 2, 3, 7 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Tổng số có 26 lô, cụ thể như sau:
TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Chi phí mua hồ sơ tham gia (đồng)
I. Tổ dân phố 1, 2  
1 1 301,4 324.788.640 45.000.000 200.000/hồ sơ
2 3 231 207.438.000 30.000.000 200.000/hồ sơ
3 21 209 187.682.000 25.000.000 100.000/hồ sơ
4 29 219,2 196.841.600 25.000.000 100.000/hồ sơ
5 33 215,2 231.899.520 30.000.000 200.000/hồ sơ
6 36 223,2 200.433.600 30.000.000 200.000/hồ sơ
7 37 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/hồ sơ
8 38 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/hồ sơ
9 39 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/hồ sơ
10 40 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/hồ sơ
11 41 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/hồ sơ
12 42 270,1 291.059.760 40.000.000 200.000/hồ sơ
13 43 234,5 225.120.000 30.000.000 200.000/hồ sơ
14 44 195,1 156.080.000 20.000.000 100.000/hồ sơ
15 45 198,1 158.480.000 20.000.000 100.000/hồ sơ
16 46 201,1 160.880.000 20.000.000 100.000/hồ sơ
17 47 204,1 163.280.000 20.000.000 100.000/hồ sơ
18 48 207,1 165.680.000 20.000.000 100.000/hồ sơ
II. Tổ dân phố 7 (Khu DC Cơn Bứa, đường Bê Tông rộng 8m)
1 06 359 560.040.000 70.000.000 500.000/hồ sơ
III. Tổ dân phố 3
1. Hướng Bắc (05 lô)
1 13 183,8 275.700.000 40.000.000 200.000/hồ sơ
2 30 210 315.000.000 45.000.000 200.000/hồ sơ
3 31, 34 189 283.500.000 40.000.000 200.000/hồ sơ
4 35 209 376.200.000 50.000.000 200.000/hồ sơ
2. Hướng Đông Bắc (02 lô)
1 40 195,6 352.080.000 50.000.000 200.000/hồ sơ
2 41 216,8 325.200.000 45.000.000 200.000/hồ sơ

Tác giả bài viết: TT DV BĐG TS