dau gia tai san QLTT

Đausa giá tài sản QLTT
  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá 03 lô hàng của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể như sau:
TT Tên tài sản Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước
(Đồng)
Chi phí mua hồ sơ (Đồng)
  1 Lô số 1: Đường kính 25.000.000 4.000.000 100.000
2 Lô số 2: Ấm siêu tốc 28.080.000 4.000.000 100.000
3 Lô số 3: Bát tô, bát ăn cơm 19.856.000 3.000.000 50.000
 
(Thông tin chi tiết về hàng hóa có trong hồ sơ đấu giá)
          Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/9/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
  Địa điểm xem tài sản: Tại trụ sở Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh.
  Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ ngày 14/9/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
  Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
          Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
  Địa chỉ: số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
  Điện thoại: 02393.579.999.
 Website: http:daugia.hatinh.gov.vn
 
Nơi nhận:
- Báo Hà Tĩnh;
- Trang thông tin điện tử Trung tâm;                           
- Chi cục QLTT Hà Tĩnh;        
- Trung tâm DVĐGTS tỉnh;
- P.Giám đốc TT;
- Trưởng phòng NV
- Lưu VT, HS đấu giá.
                 GIÁM ĐỐC
 
   
 
 
              Đinh Hồng Tâm

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá